Artwork > Teaching Portfolio

Ellen Kanellias
Intro to Printmaking Course
Boston University
Ellen Kanellias
Intro to Printmaking Course
Boston University
Monotype on Rives cream lightweight paper
2018